Mestský úrad, Leopoldov – súťaž

Leopoldov je malé 4-tisícové mesto na západnom Slovensku. Mestský úrad sídli v nedostačujúcich priestoroch na rohovej parcele na Námestí sv. Ignáca. Zadaním súťaže bolo na danom pozemku navrhnúť nový (prípradne využiť existujúce priestory) mestský úrad spolu s mestskou knižnicou.
Rozhodli sme sa pôvodné budovy asanovať a na rohovej parcele navrhnúť novú budovu, ktorá integruje mestský úrad aj knižnicu. Počas prípravy pracovného modelu časti námestia sme si uvedomili, že námestie sv. Ignáca formuje zástavba zoskupená do blokov, ktoré vytvárajú súkromné dvory. Navrhovaná budova mestského úradu nadväzuje na túto logiku – len ju preobráti. Vytvorí sa otvorený blok s verejným dvorom.
Ďalej sme hľadali ideálne usporiadanie mestského úradu – aby dispozícia potvrdila vyššie opísaný princíp. Aby aj samotné priestory úradu a knižnice komunikovali s verejným dvorom – aby tomu zodpovedala aj hmota budovy – Čo najviac presklenia a otvorenosti smerom do dvora a k zeleni na námestí sv. Ignáca a uzavretosť smerom k frekventovanej ceste.
V hľadaní dispozičného riešenia sme sa pokúsili dať priestoru v parteri čo najväčšiu flexibilitu. Preto aj samotnú plochu dvora navrhujeme ako čistú betónovú plochu, aby sa tu mohli konať trhy, koncerty, … Tomuto zodpovedá aj samotná dispozícia prízemia, kde počítame s variabilnosťou delenia foyer mestkého úradu pomocou mobilných priečok. Variabilnosť delenia umožňuje veľkorysý vstupný priestor, ktorý sa po odhrnutí časti fasády môže úplne prepojiť s dvorom. V prípade potreby sa mobilnými priečkami odčlení priestor sobášnej siene, prípadne konferenčnej miestnosti.
Ku mestskej knižnici sme nad rámec lokalitného programu pridali infocentrum s kaviarňou, ktoré môže vniesť život na námestie pred mestkým úradom počas celého roka.

Súťaž – 2014

Vizualizácie: Pavol Mičáň